.

Ερωτήσεις απαντήσεις Κινούμαι Ηλεκτρικά

Ερωτήσεις απαντήσεις Κινούμαι Ηλεκτρικά

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε έναν χρηστικό οδηγό που δείχνει βήμα – βήμα τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά, καθώς και τις πιο συχνές ερωτήσεις που τίθενται με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός με τις ερωτήσεις και απαντήσεις επικαιροποιείται κάθε εβδομάδα. Για τις αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν βήμα – βήμα από την ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναλυτικά οι πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις :

1. Είμαι κάτοχος άδειας ΤΑΞΙ μαζί με δυο ακόμα φυσικά πρόσωπα και ποσοστά 20%,50%και30%. Η αίτηση υποβάλλεται ανά μεριδιούχο ή συνολικά?Η επιδότηση καταβάλλεται ανά μεριδιούχο ή συνολικά;

Σε περίπτωση που υπάρχει συγκυριότητα στην άδεια υποβάλλεται μια (1) αίτηση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των συγκυριούχων και να επισυνάπτονται τα ατομικά δικαιολογητικά όλων των συγκυριούχων, όπως αυτά προβλέπονται στην λίστα δικαιολογητικών(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Για την περίπτωση της είσπραξης της αναλογούσας επιδότησης προτείνεται να επιλεγεί ένας εκ των συγκυριούχων, ο οποίος θα ορίζεται με την σχετική υπεύθυνη δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) από τους υπολοίπους, και η καταβολή της να γίνει στον λογαριασμό του.

2. Είναι υποχρεωτική η αγορά του οχήματος το οποίο μισθώνεται με την διαδικασία του leasingστο τέλος της σύμβασης μίσθωσης?

Ναι η αγορά είναι υποχρεωτική, καθώς το όχημα πρέπει να έλθει στην κυριότητα του ωφελούμενου.

3. Σε περίπτωση αγοράς αυτοκινήτου μετά την λήξη σύμβασης leasing ισχύει ότι ο ωφελούμενος πρέπει να το έχει στην κυριότητα του για τρία έτη?

Όχι. Η κυριότητα του οχήματος για τρία (3) έτη ισχύει μόνον για την περίπτωση απευθείας αγοράς οχήματος.

4. Τι συμβαίνει σε περίπτωση που έχω αγοράσει όχημα και λόγω ατυχήματος καταστεί άχρηστο πριν την παρέλευση της τριετίας;

Σε κάθε τέτοια περίπτωση και εφόσον η ασφαλιστική εταιρία πιστοποιεί την αναγκαιότητα διαγραφής του οχήματος λόγω καταστροφής τότε η τριετία δεν θα ισχύσει . Τονίζεται ωστόσο ότι θα πρέπει να προσκομιστούν πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης που να πιστοποιούν την κατάσταση του οχήματος συνοδευόμενα με σχετικό φωτογραφικό υλικό.

5. Κάποιος που έχει ατομική επιχείρηση, μπορεί να κάνει δύο αιτήσεις κάνοντας χρήση του ίδιου ΑΦΜ, μία αίτηση ως επιχείρηση και μια αίτηση ως φυσικό πρόσωπο;

Είναι σαφές ότι το κάθε ΑΦΜ δικαιούται μόνον μιας αίτησης.

6. Η εταιρία που θα αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο παρέχει με την αγορά δώρο οικιακό φορτιστή. Μπορώ να εγκαταστήσω τον έξυπνο φορτιστή ο οποίος επιδοτείται από το πρόγραμμα “κινούμαι ηλεκτρικά” σε άλλο χώρο εκτός της κυρίας κατοικίας μου, π.χ. στο εξοχικό μου, εφόσον ο χώρος αυτός δηλώνεται στο Ε9 μου;

Ναι υπάρχει η συγκεκριμένη δυνατότητα μόνον όμως στην περίπτωση που τεκμηριώνεται η ιδιοκτησία / μίσθωση του σημείου τοποθέτησης του επιδοτούμενου φορτιστή.

7. Έχω ΑΦΜ αλλά δεν υποβάλω δήλωση Ε1. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση για επιδότηση;

Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο ΑΦΜ αλλά ακόμα δεν έχει δημιουργεί η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης υπάρχει η δυνατότητα να επισυναφτεί το Ε1 του φορολογούμενου ο οποίος σας αναφέρει στην δική του δήλωση. Με τον τρόπο αυτό πιστοποιείται ότι δεν έχετε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης . Σε ότι αφορά κατοίκους εξωτερικού που διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ αλλά δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση θα πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι “δεν είμαι υπόχρεος/α υποβολής φορολογικής δήλωσης για τον λόγο …(αναφορά)”

8. Στην περίπτωση που το όχημα μισθωθεί μέσω leasingμε ποιο τρόπο γίνεται η καταβολή του οικολογικού bonus;

Συστήνεται η προκαταβολή που δίνεται και προβλέπεται στην σύμβαση χρονομίσθωσης να είναι τουλάχιστον ίση με το αναλογούν οικολογικό bonus. Με τον τρόπο αυτό ο ωφελούμενος λαμβάνει άμεσα το σύνολο της ενίσχυσης υποβάλλοντας αίτημα καταβολής της ενίσχυσης και επισυνάπτοντας την σύμβαση και την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της πρόσκλησης.

9. Η χρονομίσθωση ισχύει και για οχήματα τύπου L(δίκυκλα, τρίκυκλα, ποδήλατα κλπ);

Όχι , η χρονομίσθωση ισχύει μόνον για επιβατικά οχήματα και επαγγελματικά οχήματα μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους.

10. Εταιρία η οποία έχει έδρα στην ηπειρωτική χώρα και υποκαταστήματα σε νησιά δικαιούται έξι (6) οχήματα? Αν ναι, αυτό είναι το μέγιστο ή τα έξι οχήματα αφορούν κάθε υποκατάστημα;

Η εταιρία εφόσον έχει δραστηριότητα σε νησιωτικό Δήμο δικαιούται να αγοράσει ή να μισθώσει έως έξι (6) συνολικά οχήματα. Η αίτηση υποβάλλεται ανά ΑΦΜ και όχι ανά υποκατάστημα, συνεπώς ο μέγιστος αριθμός των οχημάτων παραμένει έξι (6).

11. Εταιρία η οποία δικαιούται τρία ή έξι οχήματα, οφείλει να προμηθευτεί από μια μόνο κατηγορία (πχ μόνον επιβατικά);

Η επιλογή αφορά το σύνολο των οχημάτων και μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε κατηγορία μεταξύ των επιλέξιμων κατηγοριών. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αγοράσει/μισθώσει ένα ηλεκτρικό επιβατικό όχημα, ένα υβριδικό pluginόχημα με εκπομπές έως 50 γρ/χλμ και ένα ηλεκτρικό δίκυκλο ή τρίκυκλο. Οι εταιρίες δεν δικαιούνται να επιδοτηθούν για την κατηγορία των ηλεκτρικών ποδηλάτων.

12. Επιθυμώ να αγοράσω ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και ταυτόχρονα να αποσύρω το παλιό μου όχημα. Δικαιούμαι της επιδότησης απόσυρσης δικύκλου που είναι 400 ευρώ;

Όχι , η απόσυρση δεν ισχύει για ποδήλατα, αλλά αφορά μόνον τις κατηγορίες των δικύκλων και τρικύκλων.

13. Μπορώ να αγοράσω ποδήλατο που προέρχεται από μετατροπή συμβατικού ποδηλάτου σε ηλεκτρικό με την χρήση ειδικού εξοπλισμού (κιτ)?

Όχι, απαγορεύεται ρητά η ενίσχυση του οικολογικού bonus για αυτή την κατηγορία. Η ενίσχυση του οικολογικού bonusαφορά μόνον τα ηλεκτρικά ποδήλατα, όπως αυτά έχουν παραχθεί από το εργοστάσιο και χωρίς επιπλέον παρεμβάσεις ή/και μετατροπές. Για την αποδοχή του αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης είναι υποχρεωτική η επισύναψη του πιστοποιητικού συμμόρφωσης το οποίο ζητάτε και οφείλει να σας προσκομίσει ο πωλητής.

14. Εάν επιλέξω ένα ηλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνητο αξίας (Λιανική Τιμή Προ Φόρων) 25.000Euro και επιθυμώ να προσθέσω εξοπλισμό, αξεσουάρ κλπ, με την αξία τελικά να διαμορφώνεται στις 30.000Euro, επί ποιάς τιμής υπολογίζεται το οικολογικό bonusα

To οικολογικό bonus υπολογίζεται επί της τιμής έκδοσης του βασικού μοντέλου και δεν συμπεριλαμβάνεται επιπλέον εξοπλισμός, αξεσουάρ κλπ. Κατά συνέπεια, το οικολογικό bonusθα υπολογιστεί με βάση τις 25.000Euro και στο τιμολόγιο / απόδειξη αγοράς θα πρέπει εφόσον προστίθεται εξοπλισμός να κοστολογείται διακριτά και με σαφήνεια.

15. Ο πωλητής του ηλεκτρικού ποδηλάτου μου αρνείται να υπογράψει την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση;

Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση Πωλητή για το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι απαραίτητο δικαιολογητικό και η έλλειψη αυτής οδηγεί σε απόρριψη και μη λήψη του οικολογικού bonus. Συστήνεται σε όλους να λαμβάνουν την σχετική υπεύθυνη δήλωση πριν την πληρωμή της αξίας του ποδηλάτου και της παραλαβής του αυτού.

16. Τι σημαίνει Λιανική τιμή Προ Φόρων? Ποια άλλη τιμή υπάρχει;

Η λιανική τιμή προ φόρων αφορά το άθροισμα της εργοστασιακής τιμής, του κόστους των μεταφορικών και του κέρδους. Είναι δηλαδή η τιμή εκείνη που δεν περιλαμβάνει κανέναν φόρο, η καθαρή αξία του οχήματος. Η τιμή μετά φόρων αφορά τον ΦΠΑ που προστίθεται στην Λιανική Τιμή Προ Φόρων και διαμορφώνει το τελικό κόστος αγοράς ενώ σε περίπτωση υβριδικού οχήματος αθροίζονται και τα τέλη ταξινόμησης

17. Ποιες είναι ακριβώς οι ενέργειες που πρέπει να κάνω πηγαίνοντας σε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων;

Για να είναι άρτια και να γίνει αποδεκτή η υποβολή της αίτησης καταβολής οικολογικού bonusμέσω του προγράμματος, θα πρέπει να ζητήσετε από την αντιπροσωπεία να σας παραδώσει μια επίσημη προσφορά, η οποία θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η Λιανική Τιμή Προ Φόρων της βασικής έκδοσης του μοντέλου, η αξία δηλαδή επί της οποίας θα υπολογιστεί το οικολογικό bonusπου δικαιούστε. Εφόσον επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό πέραν του εργοστασιακού, θα πρέπει αυτός να αναγράφεται διακριτά ή και καθόλου στην προσφορά που παίρνετε από την αντιπροσωπεία. Παράδειγμα :

Επιθυμείτε την αγορά οχήματος Χ το οποίο έχει ΛΤΠΦ 24.000Euro , επιλέγετε εξτρά εξοπλισμό αξίας 5.000Euro, σύνολο 29.000, πλέον ΦΠΑ 6.960Euro . Η προσφορά θα πρέπει να αναγράφει αναλυτικά και διακριτά τις παραπάνω αξίες, καθώς και η πλήρης ονομασία και σειρά του μοντέλου του οχήματος που επιλέγετε.

Το οικολογικό bonus θα υπολογιστεί επί των 24.000 ευρώ.

18. Έκδοση μοντέλου έχει 35.000 ευρώ ΛΤΠΦ καταλόγου. Ο αντιπρόσωπος / πωλητής κάνει αρχική προσφορά /έκπτωση για 33.000 ευρώ και τελικά πουλάει το όχημα 32.000 ευρώ. Σε ποια αξία προ φόρων υπολογίζεται η επιδότηση του οικολογικού bonus;

To οικολογικό bonus υπολογίζεται πάντα επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων στην οποία τελικά πωλείται το αυτοκίνητο. Υπενθυμίζεται ότι ο κατάλογος των επιλέξιμων μοντέλων με τις επίσημες Λιανικές Τιμές Προ Φόρων είναι ενδεικτικός, οι τιμές μπορεί να διαφέρουν και να είναι μειωμένες και ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα και εύκολα οι ενδιαφερόμενοι.

19. Έκδοση μοντέλου έχει 48.000 ευρώ ΛΤΠΦ επίσημου καταλόγου. Ο πελάτης θέλει εξτρά επιπλέον 7.000 ευρώ. Λαμβάνει επιδότηση, αφού το σύνολο της αξίας (55.000 ευρώ) υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και αν ναι επί ποιας αξίας προ φόρων;

Ναι, λαμβάνει επιδότηση η οποία υπολογίζεται στις 48.000 ευρώ, καθώς όπως έχει ήδη απαντηθεί ο επιπλέον εξοπλισμός από την βασικής έκδοση της σειράς του μοντέλου δεν επιδοτείται.

20. Αγοράζεται αυτοκίνητο με ΛΤΠΦ καταλόγου 33.000 ευρώ και γίνεται τελικά έκπτωση 4.000 ευρώ. ‘Αρα η τελική αξία αγοράς προ φόρων θα διαμορφωθεί στις 29.000 ευρώ. Σε ποια αξία προ φόρων θα επιδοτηθεί και με τι ποσοστό, 15% ή 20%;

Όπως έχει ήδη απαντηθεί ο υπολογισμός της τελικής αναλογούσας επιδότησης θα γίνεται με βάση την τελική αξία αγοράς όπως αυτή θα αναγράφεται στο επίσημο φορολογικό παραστατικό που εκδίδεται από τον πωλητή προς τον αγοραστή.

Σε περίπτωση μάλιστα που αρχικά κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής επισυναφθεί προσφορά στις 33.000Euro και υπολογιστεί η επιδότηση με το ποσοστό του 15%, αλλά τελικά κατά την υποβολή του αιτήματος πληρωμής η αξία πιστοποιείται στις 29.000Euro τότε γίνεται ανάλογα και η διόρθωση της αναλογούσας επιδότησης.

21. Υπέβαλα αίτημα συμμετοχής στο πρόγραμμα και απορρίφθηκα. Επιτρέπεται να υποβάλλω εκ νέου;

Βεβαίως, είναι δυνατή η υποβολή νέου αιτήματος εφόσον προηγουμένως έχετε λάβει την επίσημη ενημέρωση για την απόρριψη σας και τους λόγους αυτής . Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία υποβολής θα ακολουθήσει την διαδικασία που ακολουθούν όλες οι αιτήσεις.

22. Επισκέφθηκα ένα κατάστημα που εμπορεύεται δίκυκλα, τρίκυκλα και ποδήλατα για να αγοράσω ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Ο πωλητής μου υπέδειξε το παρακάτωεξηγώντας μου ότι φέρει πετάλια και πωλείται ως ποδήλατο.Θα λάβω επιδότηση με ποσοστό 40%;

Όχι.Ο συγκεκριμένος τύπος οχήματος δεν αφορά ηλεκτρικό ποδήλατο, αλλά ηλεκτρικό δίκυκλο δεδομένου ότι φέρει μηχανισμό γκαζιού στα χερούλια. Κατά συνέπεια, η επιδότηση θα υπολογιστεί στο 20% της αξίας του μοντέλου, το οποίο είναι επιλέξιμο αλλά όχι ως ηλεκτρικό ποδήλατο, ως ηλεκτρικό δίκυκλο και θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά της κατηγορίας του (π.χ. άδεια κυκλοφορίας κλπ).

23. Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξω όχημα σε σχέση με αυτό για το οποίο αρχικά αιτήθηκα οικολογικό bonus? Εάν έχω υποβάλει το αίτημα μου με το όχημα Χ και προσκόμισα προσφορά, μπορώ να το αλλάξω;

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της αίτησης όσον αφορά το μοντέλο μόνον όμως με παρόμοιου τύπου όχημα. Δηλαδή εάν έχετε αιτηθεί για επιβατικό αυτοκίνητο αμιγώς ηλεκτρικό δεν μπορείτε να αλλάξετε κατηγορία και να αιτηθείτε δίκυκλο. Για την αλλαγή της αρχικής επιλογής μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα τροποποίησης προσκομίζοντας νέα προσφορά.

24. Με ποιόν τρόπο λαμβάνω το οικολογικό bonus;

Το οικολογικό bonusλαμβάνεται μόνοναπό τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη και καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που αυτός υποδεικνύει με το σχετικό αίτημα. Θα πρέπει να προηγηθεί υποβολή αιτήματος πληρωμής το οποίο συνοδεύεται από το σύνολο των δικαιολογητικών που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της πρόσκλησης.

25. Τι ακριβώς είναι το “έξυπνο” οικιακό σημείο επαναφόρτισης (φορτιστής) για το οποίο δίνεται επιδότηση 500 ευρώ;

Το οικιακό σημείο επαναφόρτισης (φορτιστής) είναι μια συσκευή που είναι κατάλληλη και προορίζεται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον. Ο όρος “έξυπνος” αναφέρεται στην τεχνική δυνατότητα της συσκευής για διαχείριση ισχύος (ταχύτητα με την οποία φορτίζει το ηλεκτρικό όχημα). Οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών που είναι επιλέξιμες για την παροχή επιδότησης, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών που αφορούνστη δυνατότητα διαχείρισης ισχύος, είναι διαθέσιμες εδώkinoumeilektrika.ypen.gr

26. Το ποσό της επιδότησης που δικαιούμαι ως φυσικό πρόσωπο για την αγορά οικιακού σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) είναι σταθερό ή εξαρτάται από την τιμή της συσκευής;

Το ποσό της επιδότησης για την αγορά οικιακού σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) καλύπτει το κόστος αγοράς της συσκευής όπως αυτό αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς (τιμή προ Φ.Π.Α), ενώ δεν μπορεί να ξεπερνά τα Euro500. Σημειώνεται πως το ποσό της επιδότησης δεν υπολογίζεται ως ποσοστό επί της τιμής της συσκευής.

Για παράδειγμα μια συσκευή με κόστος Euro600 προ Φ.Π.Α. θα λάβει επιδότηση Euro500, ενώ μια συσκευή με κόστος Euro400 προ Φ.Π.Α. θα λάβει επιδότηση Euro400.

27. Ποια είναι η διαδικασία για να λάβω την επιδότηση για το οικιακό σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή);

Κατά τη φάση της υποβολής της αίτησης, πρέπει να επιλέξετε την επιδότηση “έξυπνου” οικιακού σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) σημαίνοντας με ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο της διαδικτυακής πύλης. Στη φάση αυτή θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε επίσημη προσφορά για το σημείο επαναφόρτισηςη οποία αναγράφει τον τύπο επαναφόρτισης (Mode 3 ή/και Mode 4) της συσκευής σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης. Ακόμη θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε ένα εκ των δύοπαρακάτω εντύπων:

– Μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr ή

– Έντυπο Ε9,

Για την ολοκλήρωση της αίτησης και καταβολή του ποσού της επιδότησης οφείλετε να υποβάλετε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, όπως αυτά περιγράφονται εδώ : kinoumeilektrika.ypen.gr

28. Yπάρχει μια λίστα δικαιολογητικών που απαιτούνται για την παροχή της επιδότησης στα “έξυπνα” οικιακά σημεία επαναφόρτισης (φορτιστές). Σε τι αφορούν αυτά τα δικαιολογητικά και πως μπορώ να τα αποκτήσω;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παροχή της επιδότησης στα “έξυπνα” οικιακά σημεία επαναφόρτισης (φορτιστές), αφορούν στα παρακάτω:

– Δικαιολογητικά που πιστοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του σημείου επαναφόρτισης και τα οποία οφείλει να σας τα προμηθεύσει ο πωλητής της συσκευής, εκτός αν το συγκεκριμένο σημείο επαναφόρτισης για το οποίο αιτήστε επιδότηση βρίσκεται στην ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων “Έξυπνων” Σημείων Επαναφόρτισης η οποία θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της δράσης και θα επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

– Δικαιολογητικό που πιστοποιεί την αγορά του φορτιστή (προσφορά στη φάση της υποβολής και απόδειξη αγοράς στη φάση της ολοκλήρωσης της αίτησης)

– Δικαιολογητικό που αποδεικνύει ότι είστε ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης στην οποία θα εγκατασταθεί ο φορτιστής

– Δικαιολογητικά που πιστοποιούν την εγκατάσταση του φορτιστή και τα οποία οφείλει να σας τα προμηθεύσει ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης της συσκευής

29. Είμαι κατασκευαστής/εισαγωγέας συσκευής που λειτουργεί ως σημεία επαναφόρτισης (φορτιστές) για οικιακή χρήση. Ποια είναι η διαδικασία για να προστεθεί η συσκευή αυτή στην ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων “Έξυπνων” Σημείων Επαναφόρτισης;

Πρέπει να κάνετε αίτηση,η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται εδώ : kinoumeilektrika.ypen.gr. Τα δικαιολογητικά αυτά περιγράφουν και αποδεικνύουν τόσο την πλήρωση των προδιαγραφών ασφαλείας, όσο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων επαναφόρτισης που τα καθιστούν “έξυπνα”.

Η αίτηση αυτή κατατίθεται:

α) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected].grή

β) εγγράφως στη διεύθυνση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας

Η επιλογή και η καταχώρηση των σημείων επαναφόρτισης στη λίστα (κατασκευαστής και μοντέλο της συσκευής) γίνεται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας.

30. Πού μπορώ να βρω αναρτημένη την ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων “Έξυπνων” Σημείων Επαναφόρτισης;

Η λίστα αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της δράσης kinoumeilektrika.ypen.gr, και επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με την προσθήκη νέων επιλέξιμων φορτιστών. Η αρχική έκδοση της λίστας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της δράσης κατά την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων

31. Θέλω να αγοράσω ένα “έξυπνο” σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή), το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων “Έξυπνων” Σημείων Επαναφόρτισης που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της δράσης. Δικαιούμαι επιδότησης για το φορτιστή αυτό;

Εφόσον ο φορτιστής πληροί τις προδιαγραφές που τίθενται στο ανηρτημένο αρχείο (kinoumeilektrika.ypen.gr) , και ο προμηθευτής αυτού μπορεί να σας προμηθεύσει με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην ιστοσελίδα kinoumeilektrika.ypen.grτότε δικαιούστε επιδότησης για το φορτιστή αυτό

32. Μπορώ να κάνω αίτηση για να λάβω επιδότηση μόνο για αγορά οικιακού σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) χωρίς ταυτόχρονα να αιτούμαι επιδότηση για την απόκτηση ηλεκτρικού οχήματος;

Δυνατότητα επιδότησης για την αγορά οικιακού σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) έχουν μόνο όσοι αιτούνται την παροχή επιδότησης για την απόκτηση ηλεκτρικού επιβατηγού οχήματος (Ι.Χ.)

33. Η επιδότηση για οικιακό σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή) αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα ή/και νομικά πρόσωπα (εταιρίες)?

Η επιδότηση για οικιακό σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή) αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα.

34. Για πόσα οικιακά σημεία επαναφόρτισης (φορτιστές) δικαιούμαι επιδότηση ως φυσικό πρόσωπο;

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να λάβει επιδότηση για ένα (1) οικιακό σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή)

35. Κατοικώ σε πολυκατοικία και είτε έχω ιδιόκτητη/μισθωμένη θέση στάθμευσης στην πυλωτή είτε παρκάρω το όχημά μου στον ακάλυπτο χώρο. Δικαιούμαι επιδότησης για την απόκτηση “έξυπνου” οικιακού σημείου επαναφόρτισης;

Για να δικαιούστε επιδότησης για την απόκτηση “έξυπνου” οικιακού σημείου επαναφόρτισης, πρέπει να είστε ιδιοκτήτης ή μισθωτής θέσης στάθμευσης. Αυτό αποδεικνύεται με την κατάθεση μισθωτηρίου συμβολαίου από το www.gsis.gr ή εντύπου Ε9 κατά περίπτωση.

Έτσι, στην περίπτωση που έχετε ιδιόκτητη/μισθωμένη θέση στάθμευσης στην πυλωτή της πολυκατοικίας που διαμένετε, αυτό αποδεικνύεται με την κατάθεση ενός εκ των δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω και άρα δικαιούστε επιδότησης για την απόκτηση “έξυπνου” οικιακού σημείου επαναφόρτισης.

Εφόσον η θέση στάθμευσης αυτή ανήκει στο/στη σύζυγό σας, μπορείτε να προσκομίσετε μια υπεύθυνη δήλωσή του/της με την οποία θα σας παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης της θέσης.

Στην περίπτωση που παρκάρετε το όχημά σας στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας που διαμένετε, χωρίς να είστε ιδιοκτήτης ή μισθωτής θέσης στάθμευσης δεν δικαιούστε επιδότησης για την απόκτηση “έξυπνου” οικιακού σημείου επαναφόρτισης.

36. Ένα εκ των προστατευόμενων μελών μου , ανήλικο τέκνο, είναι ‘Ατομο με Αναπηρίες. Δικαιούμαι την επιπλέον επιδότηση των 500 ευρώ;

Σε κάθε περίπτωση ο ωφελούμενος της επιδότησης καθώς και της όποιας επιπλέον επιδότησης που αφορά ‘Ατομα με Αναπηρία πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο. Συνεπώς για να επωφεληθεί κάποιος από το επιπλέον ποσό που δίδεται σε ‘Ατομα με Αναπηρία πρέπει να διαθέτει ο ίδιος το σχετικό πιστοποιητικό που ζητείται στα δικαιολογητικά υποβολής. ‘Αρα στην περίπτωση ανηλίκου τέκνου δεν είναι εφικτή η καταβολή της επιπλέον επιδότησης στον γονέα.

37. Έχει λήξει η ισχύς του πιστοποιητικού τεκμηρίωσης της ιδιότητας του Ατόμου με Αναπηρία. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση έτσι ώστε να εξασφαλίσω το επιπλέον ποσό που προβλέπεται από την δράση;

Σε αυτή την περίπτωση θα υποβάλλετε το πιστοποιητικό που έχει λήξει καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που έχετε υποβάλλει για την ανανέωση του.

38. Οι αντιπρόσωποι αυτοκινήτων, οι εταιρίες που διαθέτουν ΚΑΔ λιανικής/χονδρικής πώλησης αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων, ποδηλάτων, είναι επιλέξιμες στην δράση ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ προκειμένου να προμηθευτούν οχήματα με επιδότηση;

Όχι, οι εταιρίες που έχουν δραστηριότητα λιανικής/χονδρικής πώλησης οχημάτων κάθε είδους που είναι επιλέξιμα από την δράση ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, δεν έχουν την δυνατότητα να τύχουν της ωφέλειας του οικολογικού bonus.

39. Είναι εφικτή η αγορά οχήματος (αυτοκινήτου, ποδηλάτου, δικύκλου/τρικύκλου) από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Ναι, η αγορά είναι αποδεκτή ωστόσο παραμένει η δεσμευτική υποχρέωση προσκόμισης των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο ΦΕΚ 3323/Β/7.8.2020. Για την υποβολή τους είναι αποδεκτή η αγγλική γλώσσα.

40. Έχω παραγγείλει όχημα , οποιοδήποτε από τα επιλέξιμα της δράσης, και με ενημέρωσαν ότι η παράδοση του θα γίνει σε τρείς μήνες. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση; Υπάρχει κίνδυνος να χάσω την επιδότηση γιατί την στιγμή που θα αιτηθώ για την καταβολή της θα εξαντλούνται οι διαθέσιμοι πόροι;

Η προτεραιότητα σας στην καταβολή της ενίσχυσης και την διαθεσιμότητα των πόρων ισχύει με την υποβολή του αρχικού αιτήματος συμμετοχής στην δράση και όχι την χρονική στιγμή που θα υποβάλλετε αίτημα πληρωμής. Δηλαδή από την στιγμή που έχετε εγκριθεί για την συμμετοχή σας έχετε εξασφαλισμένη την διαθεσιμότητα των πόρων.

Σε ότι αφορά το χρονικό διάστημα της αναμονής παράδοσης με βάση τα όσα αναφέρονται στον οδηγό της δράσης (ΦΕΚ 3323/Β/7.8.2020) η έγκριση σας είναι σε ισχύ για έξι (6) μήνες από την έγγραφη ενημέρωση σας σχετικά με την αποδοχή της αίτησης συμμετοχής. Μετά την παρέλευση του εξαμήνου η έγκριση ανακαλείται και δεν ισχύει, εκτός εάν τεκμηριωμένα και για συγκεκριμένους λόγους ανωτέρας βίας η παράδοση δεν κατέστη εφικτή. Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλεται αίτημα δίμηνης παράτασης, και εάν το δίμηνο επίσης παρέλθει άκαρπο οδηγεί σε οριστική απώλεια της αρχικής σας ένταξης.

41. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και δηλώνω εισοδήματα από ελεύθερο επάγγελμα , έχω την δυνατότητα να υπαχθώ στην δράση ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ;

Ναι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες υπάγονται στην κατηγορία Γ, και έχουν την δυνατότητα αγοράς ή μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος Ι.Χ., αμιγώς ηλεκτρικού ή υβριδικού επαγγελματικού οχήματος χαμηλών ρύπων και μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνων καθώς και ηλεκτρικού δικύκλου/τρικύκλου. Συνεπώς οι ατομικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και δραστηριότητας (πλην των εξαιρούμενων δραστηριοτήτων του άρθρου 4 του ΦΕΚ 3323/Β/7.8.2020) είναι επιλέξιμες και έχουν την δυνατότητα αγοράς ή μίσθωσης έως τριών (3) ή έξι (6) σε νησιωτικούς δήμους οχημάτων.

42. Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την απόσυρση δικύκλου/τρικύκλου και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;

Για την απόσυρση δικύκλου/τρικύκλου συνιστούμε να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένες εταιρίες που ασχολούνται με το αντικείμενο ή να κάνετε την διαδικασία μέσω ΚΕΠ .

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι : 1. Αίτηση Απόσυρσης Οχήματος 2. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα 3. ‘Αδεια κυκλοφορίας 4. Πινακίδα κυκλοφορίας. Σε περίπτωση απώλειας απαιτείται βεβαίωση από το Αστυνομικό τμήμα για την δήλωση της απώλειας και παράβολο των 30 Euro από Δημόσιο Ταμείο 5. Εξοφλητική πράξη αν παρακρατείται η κυριότητα. Απαιτείται να είναι εξοφλημένα τα τέλη κυκλοφορίας


Πηγή: https://www.4troxoi.gr/epikairotita/kinoymai-ilektrika-amp-8211-42-erotiseis-amp-038-apantiseis-gia-tin-epidotisi-agoras-ilektrikoy-ochimatos/